Richtlijnen

Beoordelingsrichtlijnen

Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document waarin alle relevante eisen en voorschriften zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product en/of een proces. In de BRL worden eisen gesteld aan de te verwerken isolatiematerialen en de wijze waarop en onder welke omstandigheden deze mogen worden verwerkt. Insula Certificatie stelt zich op het standpunt dat er alleen producten mogen worden verwerkt waarvan op een voorgeschreven, onafhankelijke wijze is aangetoond dat zij voor de betreffende toepassing geschikt zijn.

Een BRL stelt daarnaast eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder c.q. attesthouder, om te borgen dat het product of proces continu aan de gestelde eisen blijft voldoen.

Een BRL komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. In dit College zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd (producenten, verwerkers, opdrachtgevers, onafhankelijke deskundigen), zodat de BRL een breed draagvlak heeft.

Het procescertificaat dat gecertificeerde bedrijven behaald hebben, toont aan dat de door hen geleverde kwaliteit voldoet aan de BRL.

Insula is de enige door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde Certificatie Instelling, waarvan de BRL-en op het gebied van thermisch isoleren van gebouwen (BRL 2115, 2121 en 2131), aanvaard zijn door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) van Stichting BouwKwaliteit (SBK) en daarmee zijn opgenomen in het door de Minister erkende stelsel! http://www.bouwkwaliteit.nl

Bedrijven die door Insula gecertificeerd zijn o.b.v. de genoemde richtlijnen, zijn de enigen met een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring. Alleen zij voldoen daarmee aantoonbaar aan de hoogste eisen.


BRL IC-100

VERWIJDEREN VAN BESTAANDE NA-ISOLATIE UIT SPOUWMUREN

BRL IC-122

AANBRENGEN VAN BODEMBEDEKKING EN BEKLEDEN VAN FUNDERINGSWANDEN IN DE KRUIPRUIMTE MET (PREFAB) GEVULDE ISOLATIEKUSSENS

BRL IC-130

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET PUR-GIETSCHUIM

BRL IC-140

THERMISCH NA-ISOLEREN MET REFLECTEREND ISOLATIEMATERIAAL


BRL IC-150

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN HELLENDE DAKEN TEGEN BESTAAND DAKBESCHOT

BRL IC-160

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET UF-SCHUIM

BRL 2115

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET MINERALE WOLVLOKKEN

BRL 2116

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN DE ONDERKANT VAN BEGANE GRONDVLOEREN MET MINERALE WOL SPRAYSYSTEEM


BRL 2121

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET GEBONDEN EPS-/EPLA-SCHUIMPARELS

BRL 2122

AANBRENGEN VAN BODEMBEDEKKING IN DE KRUIPRUIMTE MET LOS GESTORT ISOLATIEMATERIAAL

BRL 2124

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN DAKSPOUW BIJ HELLENDE DAKEN MET GEBONDEN EPS-/EPLA-SCHUIMPARELS

BRL 2131

THERMISCH NA-ISOLEREN MET PUR-SPRAYSCHUIM


BRL 2132

THERMISCH NA-ISOLEREN VAN BEGANE GRONDVLOEREN MET OPENCELLIG PUR-SPRAYSCHUIM

BRL 1336-reeks

BUITENGEVELISOLATIE MET HARDE BEKLEDING

Leaflets

Als ondersteuning voor de gecertificeerde bedrijven heeft Insula een aantal leaflets opgesteld en beschikbaar gesteld.