Privacy en persoonsgegevens

Over ons privacy beleid

Privacy is voor Insula Certificatie een belangrijk thema waar geen onduidelijkheden over moeten bestaan. Wij respecteren de privacy van eenieder en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Insula Certificatie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Onderstaand vind u alles rondom dit onderwerp. In onze privacyverklaring vertellen we u precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. We leggen uit hoe we omgaan met uw privacy in relatie met onze website en ook geven we hieronder informatie over privacy in relatie tot de door Insula, tijdens de uitvoering van de certificatie werkzaamheden, opgestelde rapportages.

Privacyverklaring

Insula Certificatie biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op het gebied van thermische isolatie en isolerende maatregelen. Onze taken zijn gericht op het registreren, informeren en certificeren van isolatiebedrijven. Bij het uitvoeren van deze taken verwerken we persoonsgegevens voor maar één doel. In deze privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u vertellen of die gebruikt kunnen worden om u als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, contactgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Informatie die betrekking heeft op een onderneming is soms ook een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als u eigenaar bent van een onderneming en/of aandelen hierin bezit.

Welke persoonsgegevens worden door Insula Certificatie geregistreerd?

Insula Certificatie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloof of politieke voorkeur. In de uitvoering van onze taken verwerken we wel bepaalde persoonsgegevens, zoals deze op het door het bedrijf aangeleverde Uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld staan.

 

Insula Certificatie registreert gegevens in de rapportages die opgesteld worden t.b.v. productcertificatie, procescertificatie, en klachten. Bij productcertificatie worden uitsluitend de NAW-gegevens van de producent c.q. leverancier, naam van de contactpersoon en relevante rapportages t.b.v. de beoordeling van het product geregistreerd. Bij procescertificatie worden uitsluitend de naam van het (gecertificeerde) isolatiebedrijf, personen die namens het isolatiebedrijf aan het isoleren zijn, de adresgegevens van het te isoleren object, alsmede de voor de procescertificatie relevante controlepunten en hun beoordeling geregistreerd. Bij klachten wordt aanvullend ook de naam van de klager in de rapportage opgenomen.

 

Daarnaast verwerkt Insula Certificatie gegevens van de leden van het College van Deskundigen en de Commissie die toeziet op onze onpartijdigheid in het kader van hun geheimhouding. Dit alles gebeurt uitsluitend voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze taken en we verwijderen deze gegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Productcertificatie: Indien een product geattesteerd c.q. geschikt wordt bevonden voor de betreffende toepassing, dan verwerken wij op het certificaat/attest c.q. vermelden wij in een lijst met ‘goedgekeurde producten’ op onze website een aantal gegevens van de producent/leverancier en zijn product. Deze gegevens zijn door eenieder in te zien.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Adresgegevens bedrijf
 • Handelsnaam product
 • Relevante prestaties van het product (alleen bij attest)

Certificatie algemeen: Indien een onderneming gecertificeerd is, dan verwerken wij een aantal gegevens van het bedrijf op het certificaat en in een lijst met gecertificeerde bedrijven op onze website welke door eenieder in te zien zijn. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Adresgegevens bedrijf
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer bedrijf

Procescertificatie: Bij personen t.b.v. procescertificatie om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te kunnen bewaken in relatie met de personen die het werk hebben uitgevoerd. Dit in het kader van certificering. De ploegbaas tekent voor kennisneming van de uitkomst van de controle.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Naam aanwezige medewerkers isolatiebedrijf
 • Adresgegevens van het object waar de controle is uitgevoerd

Klachten/beroepen: Bij het behandelen van klachten en/of beroepen wordt een onderzoek uitgevoerd op locatie als ook een rapportage van de bevindingen opgesteld. Om de rapportage te kunnen identificeren worden de volgende gegevens opgenomen in het rapport.

 • Naam bedrijf
 • Naam vertegenwoordigers bedrijf
 • Naam klager
 • Adresgegevens van het object waarover de klacht gaat

 

Insula Certificatie gebruikt de persoonsgegevens nergens anders voor dan voor het doel zoals hierboven beschreven. De rapportages zijn niet openbaar en worden uitsluitend aan die partij overhandigd die vermeld staat in de rapportage.

Insula heeft een geheimhoudingsplicht welke jaarlijks op nakomen beoordeeld wordt door de Commissie die toeziet op haar onafhankelijkheid. Daarnaast wordt Insula Certificatie ook jaarlijks beoordeeld door de Raad voor Accreditatie.

Over de gegevensverwerking m.b.t. de website

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Insula Certificatie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake certificatie diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht op de contactpagina op onze website.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Inzage, correctie en recht van verzet

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via info@insula-certificatie.nl