OnzeDiensten

Over Certificeren

Voor de eindgebruiker is het van belang dat het aangekochte eindproduct goed is. Om dit zo goed mogelijk te borgen is niet alleen een goed isolatieproduct nodig, maar is ook de verwerking belangrijk.

Reden voor Insula om naast het beoordelen van producten de focus te leggen op het verwerkingsproces. Hoe goed een isolatieproduct ook is, tijdens de verwerking kan het fout gaan. Insula gecertificeerde bedrijven tonen onafhankelijk aan dat zij werken met goedgekeurde isolatiematerialen en volgens de eisen die vanuit de beoordelingsrichtlijn (BRL) worden gesteld.

Procescertificatie

Om de kwaliteit van de gecertificeerde bedrijven te controleren voert Insula onaangekondigde steekproefsgewijze controles uit op locatie, waarbij het verwerkte isolatieproduct en de uitgevoerde werkzaamheden op alle relevante randvoorwaarden gecontroleerd worden.

Daarnaast wordt jaarlijks een bedrijfsaudit uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar het meldgedrag, klachtenbehandeling en andere voor de bedrijfsvoering relevante zaken. Tijdens de controles worden rapportages opgesteld welke het gecertificeerde bedrijf voor ontvangst moet tekenen. Vervolgens bewaakt Insula dat het bedrijf gerapporteerde tekortkomingen adequaat herstelt.

Productcertificatie

Met productcertificatie bedoelen wij het beoordelen van het product in het kader van zijn toepassing. Uitsluitend producten die aantoonbaar voldoen aan de in hoofdstuk 3 van de betreffende BRL gestelde eisen, mogen worden verwerkt door de gecertificeerde bedrijven.

Met betrekking tot de beoordeling moet men onderscheid maken in producten die onder een geharmoniseerde productnorm (hEN) vallen en daarmee volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) ‘CE-plichtig’ zijn én producten waarbij dat (nog) niet het geval is.

  • Producent c.q. leverancier van een product waarop CE van kracht is, moet middels een Prestatieverklaring (Declaration of Performence – DoP) en zonodig aanvullende testrapportages (waar Insula of een andere onafhankelijk partij bij betrokken is) aantoonbaar maken dat zijn product aan de producteisen in de BRL voldoet.
  • Producent c.q. leverancier van een product waarop geen CE van kracht is, moet middels de door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium uitgevoerde testen aantoonbaar maken dat het product aan de gestelde eisen in de betreffende BRL voldoet. Een Een dergelijk product wordt in dat geval voorzien van een Insula-attest.

Expertise

Onze medewerkers zijn ervaren specialisten op het gebied van bouwkunde en de verwerking van isolatieproducten. Kennis over energiebesparende maatregelen, vocht-gerelateerde problemen, en de kwaliteit van constructies is daarbij in ruime mate voorhanden.

Wij worden regelmatig ingeschakeld door rechtbanken, de VENIN-geschillencommissie, rechtsbijstandsverzekeraars en/of het kennisplatform gespoten polyurethaan bij geschillen of voor een onafhankelijke second opinion.

Specifieke vragen?

Ons team kijkt natuurlijk graag mee of onze diensten aansluiten bij uw volgende project! Vul ons contactformulier in, en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op