Klachten

Klachtenprocedure

Insula Certificatie wil klanten die tevreden zijn met haar dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen om de dienstverlening naar de certificaathouders toe. Ook de klant van de certificaathouder moet vertrouwen hebben in de door Insula afgegeven certificaten.

Mocht men toch het idee hebben dat er niet aan de verwachting voldaan wordt, dan kan dat worden gemeld als klacht. Aan het in behandeling nemen van een klacht over Insula of over een certificaathouder, worden door Insula Certificatie geen kosten in rekening gebracht.

In ons kwaliteitssysteem is voorzien in een klachtenprocedure waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee soorten klachten:

  • Een klacht over Insula

Als u ontevreden bent met de dienstverlening van Insula kunt u een klacht melden via het contactformulier.

  • Een klacht over de certificaathouder

Als u ontevreden bent met de dienstverlening van een door Insula gecertificeerd bedrijf dan kunt u een klacht melden via het contactformulier.
Hierbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf eerst in de gelegenheid is gesteld om de klacht zelf in behandeling te nemen en op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kan Insula uw klacht in behandeling nemen.
Om een klacht in behandeling te kunnen nemen wordt u verzocht om bij het indienen van een klacht bij Insula, aan te tonen dat u eerst geprobeerd heeft de klacht met de certificaathouder op te lossen.

Bezwaarprocedure

Mocht u, ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Insula klachten behandelt, bezwaar hebben tegen een uitspraak door Insula, dan vragen wij u om dit schriftelijk binnen dertig kalenderdagen na de dagtekening van de bestreden beslissing middels aangetekende brief en met redenen omkleed aan ons kenbaar te maken. Insula neemt binnen twee weken na ontvangst contact met u op om uw bezwaar te bespreken. Verder verwijzen wij naar ons ‘Reglement voor bezwaar’ welke u bij Insula via het contactformulier kunt opvragen.
Aan een bezwaarprocedure zijn kosten verbonden.